Za cenę ukraińskiej niepodległości. Czy Polska okupowała Ukrainę?

The Directory: Who, Why, How?

"Glory to Ukraine!": Who and when was the slogan created?

The chant was born in Kharkiv. Made its way through Ukraine from Kyiv. Saved with the efforts of Galycians and Volynians in Lviv and Rivne. However, the commonly cited on the Internet quote: "And there will be a time, when one will say: "Glory to Ukraine", and millions will respond with "Glory to its heroes!" cannot be found in Stepan Bandera’s collection of works.

The Directory: Who, Why, How?

In the summer of 1918 the opponents of Hetman Pavlo Skoropadsky regime who had assembled in Ukrainian National Union (UNUnion) became politically radicalized. Opposition activists embarked on plotting an armed rebellion. The Directory (Directorate) — the rebellion executive body — was formed late night on November 13, 1918.

Tomos-1930, or How “Ukrainian Nuncio” in Istanbul fought for autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church

Each time imperial pressure on Ukraine got eased or formation of an independent Ukrainian state got initiated, autocephaly of the Church became one of fundamental issues. During the Ukrainian revolution, when Ukraine got independence, the issue had not been resolved. However, even upon failure of attempts at state independence, the UNR Government-in-exile kept struggling to resolve the autocephaly issue.

Skoropadsky VS Denikin. The last mission of Prime Minister Lyzohub

On November 9, 1918, Military Governor of Odesa Eduard Belts shot himself. Earlier, the commander of the Eastern army, Field Marshal Alfred Kraus, left for Germany. Fedir Lyzohub had no one to talk to. In October preliminary agreement on Crimean autonomy within the Ukrainian State was negotiated with Crimean government delegation, however…

Requiem for Mazepa: Why Hetman Skoroparsky Opposed the Panikhida Service

On the 9th of July a phone rang in the home of the Director of the Ukrainian Telegraph Agency Dmytro Dontsov. The Hetman was on the line. He wanted to talk about Ivan Mazepa…

Ołeksandr Zinczenko: Za cenę ukraińskiej niepodległości. Czy Polska okupowała Ukrainę?

17 października 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oficjalny komunikat: „Polska nigdy nie okupowała Ukrainy. Niektóre terytoria dzisiejszego państwa ukraińskiego wchodziły w skład Rzeczypospolitej Polski na mocy prawa międzynarodowego."

Dyrektoriat: kto, dlaczego, jak?

Latem 1918 roku opozycja do władzy Hetmana Pawła Skoropadskiego, zebrana w ramach Ukraińskiego Związku Narodowego (Ukrajinśkyj Nacionalnyj Sojuz - UNS) zaczęła się radykalizować. Działacze opozycyjni zabrali się do przygotowania zbrojnego wystąpienia. Dyrektoriat – organ naczelny powstania – był stworzony wieczorem 13 listopada 1918 roku.

Tomos-1930 lub jako „ukraiński Nuncjusz” w Stambule walczył o autokefalię Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

Gdy tylko imperialna presja na Ukrainie zaczynała się osłabiać lub zaczynało się tworzenie niezależnego Państwa Ukraińskiego, natychmiast powstawało pytanie o autokefalię. Podczas Rewolucji Ukraińskiej, kiedy istniało niepodległe Państwo Ukraińskie, problem kościoła nie został rozwiązany. Po porażce walk wyzwoleńczych, zesłany rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej nadal walczył o rozwiązanie tego problemu.

Skoropadski przeciwko Denikinowi. Ostatnia misja premiera Łyzohuba

9 listopada 1918 roku gubernator wojskowy Odessy Eduard Belc zastrzelił się, a feldmarszałek Alfred Kraus, dowódca Armii Wschodniej, już wyjechał do domu. Fedir Łyzohub nie miał z kim rozmawiać. Z delegacją rządowa Krymu w październiku było zawrzano poprzednie porozumienie w sprawie autonomii w ramach Państwa Ukraińskiego, ale...

Директория: кто, почему, как?

Летом 1918 года оппозиция власти гетмана Павла Скоропадского, собранная в Украинский Национальный Союз (УНСоюз), радикализировалась. Оппозиционные деятели приступили к подготовке вооруженного восстания. Директория — руководящий орган восстания — была сформирована вечером 13 ноября 1918 года.

Томос-1930 или Как "украинский нунций" в Стамбуле боролся за автокефалию УПЦ

Как только ослаблялось имперское давление на Украину или начиналось формирование независимого Украинского государства, сразу возникал вопрос автокефалии. В период Украинской революции, когда существовало Украинское независимое государство, церковную проблему решить не удалось. Но и после поражения освободительной борьбы правительство УНР в изгнании продолжало бороться за решение этого вопроса.

Скоропадский против Деникина. Последняя миссия премьера Лизогуба

9 ноября 1918 года военный губернатор Одессы Эдуард Бельц застрелился, а командующий Восточной армией фельдмаршал Альфред Краус еще раньше выехал на родину. Федору Лизогубу не с кем было говорить. С правительственной делегацией Крыма в октябре заключено прелиминарное соглашение об автономии в составе Украинской Державы, но...

Панихида по Мазепе: почему гетман Скоропадский оказывал сопротивление

9 июля в квартире директора Украинского телеграфного агентства Дмитрия Донцова зазвонил телефон. На проводе был Гетман. Хотел поговорить об Иване Мазепе...